Visie.

We vinden het belangrijk dat ieder mens een plek heeft waar hij/zij zich gewaardeerd voelt en plezier
heeft in zijn/haar bezigheden. Wij gaan ervan uit dat ieder mens iets voor een ander kan betekenen.
Het werken in een zorgcentrum biedt onze cliënten de mogelijkheid volwaardig deel te nemen aan
de samenleving waardoor de kwaliteit van bestaan bevordert zal worden.

Missie.

We zijn erop gericht iedere cliënt een zinvolle, actieve, creatieve en uitdagende dagbesteding te bieden midden in de maatschappij. De diverse leer/werkmogelijkheden en de sociale bindingen die de cliënten aan kunnen gaan, zorgen ervoor dat de cliënt voor langere periode voldoening kan halen
uit de dagbesteding.


We proberen steeds te zoeken naar waar de interesse en mogelijkheden van onze cliënten aansluiten
bij de behoefte van het zorgcentrum en haar bewoners.


We bieden een uitdagende omgeving die beroep doet op ontplooiing , kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verkennen en grenzen te verleggen en tegelijkertijd voldoende
veiligheid biedt.

Kwaliteit.

Kwaliteit betekent het bieden van begeleiding die aansluit bij de vragen, behoeften en wensen van de cliënt binnen de mogelijkheden van Zorgclick.
Eigen regie van de cliënt is ons uitgangspunt en is een centrale waarde in onze zorg en ondersteuning. Onze begeleidingsmethodiek is daarom gericht op de acht leefgebieden, ook wel
domeinen genoemd.

Aan de hand van deze leefgebieden wordt “Mijn Plan” opgesteld, zoveel mogelijk door de cliënt zelf, in eigen woorden verwoord en/ of geschreven, met ondersteuning van de begeleider. Uiteraard worden ouders/wettelijk vertegenwoordigers hierbij betrokken. De plannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.